Szybki kontakt

  Regulamin ,,TeleTydzień – Balsam Jerozolimski Spray gratis”

  Regulamin akcji promocyjnej ,,TeleTydzień – Balsam Jerozolimski Spray gratis”

   

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem akcji promocyjnej ,,TeleTydzień – Balsam Jerozolimski Spray gratis” (dalej: ,,Akcja”) jest Boni Fratres Pharmaceutical z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 50/4, 31-066 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534746, REGON: 360449758, NIP: 6762483046, wysokość kapitału zakładowego: 900 000,00 zł(dalej „Organizator”).
  2. Fundatorem suplementu diety Balsam Jerozolimski Spray 30 ml (dalej: „Produkt”) w ramach Akcji jest Organizator.
  3. Niniejszy Regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady udziału w Akcji oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem.
  4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

   

  2. UCZESTNICY AKCJI

  1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznały się i zaakceptowały Regulamin oraz w okresie od 25 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r. w prawidłowy sposób wypełniły i wysłały kupon dołączony do tygodnika „TeleTydzień” (dalej: „Kupon”) do Organizatora (dalej: „Uczestnik”).
  2. Poprzez wypełnienie i przesłanie Kuponu Uczestnik oświadcza, że:
   a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   b. zapoznał się z treścią Regulaminu i dobrowolnie przystępuje do Akcji;
   c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
   e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji.

   

  3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY AKCJI

  1. Akcja skierowana jest do osób, które otrzymały Kupon dołączony do tygodnika „TeleTydzień”.
  2. Akcja rozpoczyna się w dniu 25 marca 2024 r., a kończy się w dniu 15 maja 2024 r.
  3. Udział w Akcji jest bezpłatny, zaś zgłoszenie do udziału w Akcji polega łącznie na:
  4. wypełnieniu Kuponu w prawidłowy sposób, w tym wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Akcji oraz akceptację Regulaminu.
  5. wysłanie Kuponu do Organizatora na adres: Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. ul.Krakowska 50/4, 31-066 Kraków lub skanu Kuponu na adres e-mail pharmaceutical@bonifratrzy.pl w terminie do 15 maja 2024 r.
  6. Kupony niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane, wypełnione w sposób nieczytelny, niezawierające zgody co do akceptacji zasad Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także Kupony przesłane po terminie nie biorą udziału w Akcji.
  7. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia i otrzymać jeden Produkt. Koleje Kupony wysłane przez tego samego Uczestnika nie biorą udziału w Akcji.

   

  4 ZASADY PRZYZNAWANIA PRODUKTÓW ORAZ ICH ODBIÓR

  1. W przypadku spełnienia warunków udziału w Akcji, określonych w 3, Organizator wyśle Produkt na adres wskazany na Kuponie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego Kuponu.
  2. Nieodebranie Produktu przez Uczestnika, a także brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą zostanie uznane za zrzeczenie się prawa do otrzymania Produktu, co jest równoznaczne z utratą prawa do otrzymania Produktu.
  1. Przyznane Produkty nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
  2. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Produktu na osoby trzecie.
  3. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanego świadczenia jest wolna od podatku dochodowego.

   

  5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Akcji, w tym za brak możliwości przekazania Produktu, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne, nieaktualne lub nieczytelne.

   

  6. REKLAMACJE

  1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie w trakcie trwania Akcji, najpóźniej do dnia ______ r. Pisma reklamacyjne należy przesłać na adres Organizatora: Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o. o. ul. Krakowska 50/4, 31 – 066 Kraków.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia pisma.
  5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

   

  7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, tj.: Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 50/4, 31 – 066 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534746, REGON: 360449758, NIP: 6762483046.
  2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu) ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Akcji.
  1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: ,,RODO”), w tym poinformowania do wysłania Produktu Uczestnikowi oraz promowania produktów Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu udokumentowania przebiegu Akcji oraz celów ewidencyjnych związanych z podatkiem VAT jako obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Akcja zakończyła się, w celu udokumentowania przebiegu Akcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Cel ten wynika z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  4. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia, kontaktując się z Administratorem pod adresem: ul. Krakowska 50/4, 31 – 066 Kraków. Podanie przyczyny realizacji uprawnień nie jest wymagane.

  Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania, w szczególności:

  1. rodzaj uprawnienia, z którego chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  2. rodzaj procesu przetwarzania, którego dotyczy żądanie;
  3. cele przetwarzania, których dotyczy żądanie.
  4. Administrator może zwrócić się do osoby składającej Wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie.
  5. Odpowiedź na Wniosek zostanie udzielona w ciągu tygodnia od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Akcji i jego rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Akcji i przyznania nagrody.
  7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

   

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.produktybonifraterskie.pl oraz w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy oraz świętami) w godzinach od 8.00–16.00.
  2. Właściwym w sprawach organizacyjnych Akcji i innych sprawach, których Regulamin nie uwzględnia, jest przedstawiciel Organizatora – Katarzyna Polit oraz Edyta Chlipała.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany ogłaszane będę w formie, w jakiej został on udostępniony pierwotnie.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji, tj.: 25 marca 2024r.
  5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Akcji jest prawo polskie.
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.