Szybki kontakt

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.           Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość znajdującym się pod adresem www.produktybonifraterskie.pl
  2.           Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
  3.           Strona internetowa www.produktybonifraterskie.pl prowadzona jest przez Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046
  4.           Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  5.           Drogą elektroniczną pod adresem: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl.
  6.           Drogą telefoniczną pod numerem 12 357-65-98. – linia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16, koszt połączenia wg. taryfy operatora.

  DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.           Spółka – Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046.
  2.          Regulamin – niniejszy Regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest dokumentem, wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) i zawiera informacje handlowe, o których mowa w art. 9 tejże ustawy.
  3.           Sprzedawca – Spółkę prowadzącą sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  4.           Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca Zamówienia
  5.           Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)
  6.           Towar – produkt (rzecz ruchoma) oferowany do zakupu w Sklepie Internetowym wymieniona i opisana na stronie Sklepu Internetowego, którego dotyczy zamówienie (umowa sprzedaży).
  7.           Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez stronę Sklepu Internetowego
  8.           Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Spółkę dostępny pod adresem www.produktybonifraterskie.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
  9.           Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  KORZYSTANIE  ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

  1.           Do zrealizowania Zamówienia na stronie internetowej wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne (np. tablet, smartfon) pozwalające na dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
  2.           Klient dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w zrozumieniu Rozporządzenia Parlamentu EuropejskiegoiRady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych)w celu ich przetworzenia w związku z realizacją Zamówienia.
  3.           Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1.           Zamówienia na Towar można składać przez stronę www.produktybonifraterskie.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2.           Klient składa Zamówienie w następujący sposób:
  3.           Klient bez rejestracji:
  4.           Dla złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja na stronie Sklepu Internetowego.
  5.           Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i/lub adres e-mail.
  6.           Na stronie Sklepu Internetowego istnieje możliwość założenia indywidualnego konta. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy Przedsiębiorcy), nazwiska (lub NIP w przypadku Przedsiębiorcy), pełnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby Przedsiębiorcy oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie powyższych informacji jest konieczne z uwagi na obowiązki nałożone na Sprzedającego ustawami:

  –     Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.);

  –      Rozporządzeniem Parlamentu EuropejskiegoiRady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych).

  1.                 Nowy klient:

  –           wchodzi na stronę www.produktybonifraterskie.pl

  –           wybiera produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je „do koszyka”,

  –           wpisuje dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa,

  –           wybiera sposób dostawy oraz akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

  –           wybiera sposób zapłaty należności obejmującej cenę sumaryczną produktów oraz koszty dostawy

  1.                 Klient wcześniej zarejestrowany:

  –           wchodzi na stronę www.produktybonifraterskie.pl

  –           wybiera produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je „do koszyka”,

  –           loguje się swoim loginem i hasłem

  –           akceptuje dotychczasowe dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa, ewentualnie nanosi zmiany w tym zakresie,

  –           wybiera sposób dostawy oraz akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „ Przed do realizacji zamówienia” a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

  –           wybiera sposób zapłaty należności obejmującej sumaryczną cenę produktów oraz koszty dostawy,

  1.                 Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto), ale nie zawierają kosztów przesyłki, doliczanych w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.
  1.           Kupujący może być obciążony dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza uzgodnioną cenę wyłącznie po uprzedniej akceptacji przedstawionych przez Sprzedawcę nowych warunków.
  2.           Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient może wprowadzić zmiany kontaktując się telefonicznie pod numer 12-357-65-98 od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8-16, bądź e-mailem: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl
  3.           Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty.
  4.           Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte (potwierdzone) przed wprowadzeniem zmian.
  5.           Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  6.           Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 8-16. Podczas przygotowywania i pakowania przesyłki każdy z Klientów otrzyma e-mail potwierdzający zrealizowanie zamówienia oraz zawierający numer przesyłki. Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12 w dniu roboczym od poniedziałku do piątku wysyłane są w tym samym dniu roboczym.
  7.           Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
  8.           Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.
  9.           Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy.
  10.           Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty, lub informację o braku możliwości jej przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż oferta nie została przyjęta, w wyniku czego nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

  KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1.           Koszty dostawy podane są w formularzu Zamówienia na stronie www.produktybonifraterskie.pl oraz każdorazowo w potwierdzeniu złożonego Zamówienia.
  2.           Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania ceny sprzedaży Towaru na rachunku bankowym – w przypadku płatności przelewem/przekazem lub za pośrednictwem Dotpay, lub w najbliższym dniu roboczym po dokonaniu Zamówienia z wyborem opcji płatności „ za pobraniem”.
  3.           Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
  4.           Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, bądź niezbędne dane nie zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
  5.           Przesyłka dostarczana jest w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia.
  6.           Kosztami wysyłki obciążany jest Kupujący. Wysokość opłaty za dostarczenie uzależniona jest od formy płatności oraz ilości dostarczonych paczek. W przypadku zamówień powyżej 150zł koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

  SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

  Zapłata za zamówiony Towar może nastąpić:

  1.           za pobraniem – zapłata gotówką należnej kwoty bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, za pisemnym pokwitowaniem,

  lub

  1.           płatność „z góry” przelewem/przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sprzedawcy Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. nr. konta 53 1240 4650 1111 0010 6268 7367 (w tytule pełne dane klienta) – przed wysyłką Towaru.

  lub

  1.           płatność „on-line” kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Dotpay – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  2.           Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  3.             W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu Internetowego.  W razie braku wpłaty w powyżej wskazanym terminie, oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. 
  4.             Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym”Regulamin znajduje się na stronie: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy
  1.             Każda transakcja potwierdzana jest dołączonym do  Towaru  dokumentem sprzedaży paragonem lub  fakturą VAT,  w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia.  

  ODBIÓR TOWARU

  1.             Za pośrednictwem Sklepu Internetowego  wg. zasad  określonych  w Regulaminie realizowane są zamówienia z dostawą na terenie Polski.  Informacje  w sprawie  sprzedaży  Towaru za granicę można uzyskać pod adresem sklepinternetowy@bonifratrzy.pl
  2.             Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  REKLAMACJE

  1.   Sprzedawca ma obowiązek  dostarczania  Klientowi towaru wolnego od  wad.
  2.   Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność  względem Klienta, jeżeli dostarczony  towar  ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556  i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia).
  3.    Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową,  Klient może:

  –  złożyć oświadczenie  o odstąpieniu od umowy,  lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na  wolny od wad,  albo wadę usunie.

  – żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w w/w przepisach kodeksu cywilnego.     Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wynikającej z uszkodzeń powstałych w trakcie transportu jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (dokumentu sprzedaży) oraz opisać przedmiot reklamacji.

  4.     W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres Spółki oraz na jej koszt Towaru niezgodnego z zamówieniem.            Klient będący Konsumentem może żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba  że jest to niemożliwe ze względu na rodzaj Towaru.

   5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Roszczenie  o usunięcie wady lub wydanie Towaru  na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od  stwierdzenia wady, jednak w przypadku  zakupu dokonanego przez  Konsumenta – bieg terminu nie może  zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.

   6.   Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych przez Klienta roszczeń  tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i  jeżeli roszczenie jest uzasadnione  – niezwłocznie wymienić Towar wadliwy/ usunąć wadę na swój koszt lub zwróci wartość kupionego Towaru .

   7.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

  8.  Klient  może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi  listownie na adres siedziby  Sprzedawcy  lub drogą elektroniczną na  adres sklepinternetowy@bonifratrzy.pl

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1.           Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru (objęcia go w posiadanie) składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2.           Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można  wysłać  za pośrednictwem e-mail na adres sklepinternetowy@bonifratrzy.pl, lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy tj. Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków.
  3.           W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  4.           Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszt dostawy, przy czym zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności nastąpi w taki samy sposób jak zapłata za Towar.

  DANE OSOBOWE

  1.           Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
  2.             Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046. 
  3.           Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.
  4.           Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną na adres sklepinternetowy@bonifratrzy.pl.
  5.           Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego. 
  6.           Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce www.recepturybonifratrow.pl/content/10-polityka-prywatnosci

  ZMIANA REGULAMINU

  1.           Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego  Regulaminu oraz zasad  funkcjonowania  Sklepu za  14 –dniowym wyprzedzeniem.
  2.           Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  3.           Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
  4.           Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  5.           Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.           Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. pouczenie o odstąpieniu od Umowy i formularz odstąpienia od umowy, który dostępny jest również pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=779
  2.            Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.
  3.           Sprzedawca nie  stosuje kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r,  o przeciwdziałaniu  nieuczciwym praktyko rynkowym.
  4.            Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.
  5.           Prawem właściwym  dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego umowy sprzedaży  jest  prawo polskie.
  6.           W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  7.           Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, nie będącym jednocześnie  Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  8.           W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego.
  9.        Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej i sposobu realizacji zamówień prosimy kierować za pośrednictwem: www.recepturybonifratrow.pl/contact-us
  10.     Regulaminu jest dostępny dla Klientów bezpłatnie pod adresem https://recepturybonifratrow.pl/content/8-regulamin w zakładce „Regulamin” i obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.

  Załącznik nr. 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046 , tel: 883-307-491, adres e-mail: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą.

  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=779

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam Towar tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN Brutto.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Załącznik nr 2  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 50/4

  31-066 Kraków

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :……………………….. –  zawartej w dniu………………… Nadto wskazuję/wskazujemy(*), że przedmiot umowy został doręczony i odebrany w dniu……………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………

   Adres konsumenta(-ów):………………………………..

  ……………………………………….

           Data i podpis