Szybki kontakt

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość znajdującym się pod adresem www.produktybonifraterskie .pl
  2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
  3.  Strona internetowa www.produktybonifraterskie.pl prowadzona jest przez Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, na ul. Krakowskiej 50/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046, REGON: 360449758, kapitał zakładowy: 900.000 zł.
  4. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. drogą elektroniczną pod adresem: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl,
  2. drogą telefoniczną pod numerem 12 357-65-98 – linia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16, koszt połączenia wg. Taryfy operatora,
  3. poprzez formularz kontaktowy, udostępniony pod adresem https://produktybonifraterskie.pl/kontakt/, przy czym Sprzedawca przesyła Konsumentowi kopię otrzymanej wiadomości, z podaniem daty i godziny korespondencji.

  § 2 DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Spółka – Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, na ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046, REGON: 360449758, kapitał zakładowy: 900.000 zł.
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
  3.  Sprzedawca – Spółkę prowadzącą sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca Zamówienia.
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
  6. Towar – produkt (rzecz ruchoma) oferowany do zakupu w Sklepie Internetowym, wymieniony i opisany na stronie Sklepu Internetowego, którego dotyczy zamówienie (umowa sprzedaży).
  7.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku zaakceptowania przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta w Zamówieniu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez stronę Sklepu Internetowego.
  8.  Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Spółkę dostępny pod adresem www.produktybonifraterskie.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
  9.   Zamówienie – oświadczenie woli zawierające ofertę Klienta, złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  § 3 KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

  1. Do zrealizowania Zamówienia na stronie internetowej wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne (np. tablet, smartfon) pozwalające na dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
  3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl
  4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.
  5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  § 4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia na Towar można składać przez stronę www.produktybonifraterskie.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. Klient może złożyć Zamówienie bez rejestracji: W takiej sytuacji Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i/lub adres e-mail.
  3. Na stronie Sklepu Internetowego istnieje możliwość założenia indywidualnego konta. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy Przedsiębiorcy), nazwiska (lub NIP w przypadku Przedsiębiorcy), pełnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby Przedsiębiorcy oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  4. Nowy Klient, celem złożenia Zamówienia:
  1. wchodzi na stronę www.produktybonifraterskie.pl,
  2. wybiera Towary będące przedmiotem Zamówienia dodając je „do koszyka”,
  3. wpisuje dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa,
  4. wybiera sposób dostawy oraz akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  5. wybiera sposób zapłaty należności obejmującej cenę sumaryczną wybranych Towarów oraz koszty dostawy.
  6. Klient wcześniej zarejestrowany, celem złożenia Zamówienia:
  1. wchodzi na stronę www.produktybonifraterskie.pl,
  2. wybiera Towary będące przedmiotem zamówienia dodając je „do koszyka”,
  3. loguje się swoim loginem i hasłem,
  4. akceptuje dotychczasowe dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, ewentualnie nanosi zmiany w tym zakresie,
  5. wybiera sposób dostawy oraz akceptuje Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  6. wybiera sposób zapłaty należności obejmującej sumaryczną cenę wybranych Towarów oraz koszty dostawy.

  6. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto), ale nie zawierają kosztów przesyłki, doliczanych w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.

  1. Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu potwierdzenia przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu do realizacji. Klient może wprowadzić zmiany kontaktując się telefonicznie pod numer 12 357-65-98 od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8-16, bądź e-mailem: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl.
  1. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty.
  2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte (potwierdzone) przed wprowadzeniem zmian.
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 8-16. Podczas przygotowywania i pakowania przesyłki każdy z Klientów otrzyma e-mail potwierdzający zrealizowanie zamówienia oraz zawierający numer przesyłki. Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12 w dniu roboczym od poniedziałku do piątku wysyłane są w ciągu trzech dni roboczych.
  5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
  6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.
  7. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy.
  8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty, lub informację o braku możliwości jej przyjęcia. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia poinformuje Klienta, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane, umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za Zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji, zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  § 5 KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Koszty dostawy podane są w formularzu Zamówienia na stronie www.produktybonifraterskie.pl, oraz każdorazowo w potwierdzeniu złożonego Zamówienia.
  2.  Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Sprzedawcę oferty Klienta. 
  3. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
  4.  Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, bądź niezbędne dane nie zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni, Sprzedawca ma prawo do nieprzyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu.
  5. Przesyłka dostarczana jest w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia.
  6. Kosztami wysyłki obciążany jest Kupujący. Wysokość opłaty za dostarczenie uzależniona jest od formy płatności oraz ilości dostarczonych paczek. W przypadku zamówień powyżej 150 zł brutto koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

  § 6 SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

  1. Zapłata za zamówiony Towar może nastąpić:
  2. za pobraniem – zapłata gotówką należnej kwoty bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, za pisemnym pokwitowaniem,

  lub

  1.  przedpłata „z góry” przelewem/przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sprzedawcy Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. nr. konta 53 1240 4650 1111 0010 6268 7367 (w tytule płatności należy wpisać numer zamówienia, dodatkowo można wpisać imię i nazwisko ) – przed wysyłką Towaru. 
  1. lub
  2. przedpłata „on-line” kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Przelewy24.pl – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
  3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
  1. W tytule płatności wystarczy podać numer składanego Zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu Internetowego.  W razie braku wpłaty w powyżej wskazanym terminie, oferta Sprzedawca nie przyjmuje ofert Klienta a Zamówienie zostanie usunięte z systemu. 
  2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN, opłacony w całości, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
  3. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedający nie przyjmie ofert Klienta, zgodnie z § 4 ust. 15 lub § 5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi przedpłatę.
  4. Każda transakcja potwierdzana jest dołączonym do Towaru dokumentem sprzedaży paragonem lub fakturą VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia.  

  § 7 ODBIÓR TOWARU

  1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego,  wg. zasad  określonych  w Regulaminie, realizowane są Zamówienia z dostawą na terenie Polski.  Informacje w sprawie  sprzedaży  Towaru za granicę można uzyskać pod adresem sklepinternetowy@bonifratrzy.pl
  2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  § 8 REKLAMACJE

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania  Konsumentowi Towaru wolnego od wad.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność  względem Konsumenta, jeżeli dostarczony  Towar  jest niezgodny z Umową Sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
  3. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru, jeżeli okaże się on niezgodny z Umową Sprzedaży. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą regulują:

  a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – art. 43 a – 43 g Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

  b) do dnia 31 stycznia 2022 r. – art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r.  

  1. W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z Zamówieniem Konsumenta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Konsumentowi na swój koszt Towaru zgodnego z Zamówieniem a nadto odbiera od Konsumenta Towar podlegający wymianie na swój koszt. 
  2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jest dłuższy.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych przez Konsumenta roszczeń z tytułu zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i jeżeli roszczenie jest uzasadnione – niezwłocznie wymienić Towar wadliwy/ usunąć wadę na swój koszt lub zwróci wartość kupionego Towaru.
  2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
  3. Konsument  może zgłosić roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży listownie na adres siedziby Sprzedawcy  lub drogą elektroniczną na adres:  sklepinternetowy@bonifratrzy.pl

  § 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru (objęcia go w posiadanie) składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać  za pośrednictwem e-mail na adres sklepinternetowy@bonifratrzy.pl (w tym wypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy), lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar, względem którego skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  5. Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Konsumentowi Towaru, przy czym zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności nastąpi w taki samy sposób jak zapłata za Towar.
  6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, jeśli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   §10 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

  1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klienta, następujące usługi elektroniczne:

  1. zakładanie i prowadzenie kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiający złożenie Zamówienia bez rejestracji;
  3. prezentację Towarów na stronie internetowej;
  4. przesyłanie Newslettera;
  5. udostępniania formularza kontaktowego.

  2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z usługi elektronicznej jest posiadanie: 

  1. komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej;
  3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e mail).

  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

  4. Warunki zawierania umów o świadczenie usługi elektronicznej są następujące: 

  1. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;
  2. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza i jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia;

  5. Korzystanie z usługi elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usługi elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.;

  6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w formularzu Zamówienia;

  7. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:

  a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;

  b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się” oraz zaznaczeniu niezbędnych zgód.

  8. Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

  9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

  a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub

  b) stosowną opcję w usłudze konto lub

  c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e‑mail: pharmaceutical@bonifratrzy.pl

  10. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usługi elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące: 

  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pharmaceutical@bonifratrzy.pl
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

  11. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  12. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pharmaceutical@bonifratrzy.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków.

  13. W reklamacji Klient powinien podać: 

  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację.

  15. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Klienta.

  16. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej na adres Sprzedawcy: ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pharmaceutical@bonifratrzy.pl

  17. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

  § 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
  2. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Z Punktem można skontaktować się: telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl, osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
  3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Ponadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. Konsument może skorzystać z internetowej platformy, będącej punktem dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  § 12 ZMIANA REGULAMINU

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania  Sklepu za  14 – dniowym wyprzedzeniem.
  2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  3.  Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
  4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.
  3. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji (§ 8) oraz odstąpienia od Umowy Sprzedaży (§ 9) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
  4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu  nieuczciwym praktyko rynkowym.
  5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  6. Sprzedawca nie weryfikuje opinii konsumenckich, prezentowane na stronie produktybonifraterskie.pl, pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali opiniowanego produktu lub go nabyli.
  7. Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.
  8. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego umowy sprzedaży jest  prawo polskie.
  9. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, nie będącym jednocześnie Konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  10.  Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej i sposobu realizacji zamówień prosimy kierować za pośrednictwem: https://produktybonifraterskie.pl/kontakt/
  11. Regulaminu jest dostępny dla Klientów bezpłatnie pod adresem https://produktybonifraterskie.pl/regulamin/ w zakładce „Regulamin” i obowiązuje od 26.01.2023. 

  Załącznik nr. 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku, gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046, tel.: 883-307-491, adres e-mail: sklepinternetowy@bonifratrzy.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą lub za pośrednictwem e-mail na adres sklepinternetowy@bonifratrzy.pl.

  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam Towar tj. Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 18 zł brutto.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 50/4
  31-066 Kraków

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :……………………….. –  zawartej w dniu………………… Nadto wskazuję/wskazujemy(*), że przedmiot umowy został doręczony i odebrany w dniu……………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………

  Adres Konsumenta(-ów):………………………………..

  ……………………………………….

           Data i podpis