Szybki kontakt

  REGULAMIN KONKURSU

  REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK NA WIELKANOCNY PRZEPIS Z DNIA 28.03.2023 ROKU

  REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
  Z DNIA 28.03.2023 ROKU

   

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest BONI FRATRES PHARMACEUTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 50/4, 31 – 066 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”).

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Spółkę Meta Platforms, Inc..

  7. Konkurs jest prowadzony na FB na profilu Produkty Bonifraterskie https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/ (zwanej dalej “Fanpage”).

  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

   

  2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

  2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

  4. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wziął udział w Konkursie z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy uczestników.

   

  3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano nagrody dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

  2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są produkty Organizatora o wartości 51,69 złotych brutto. Do wygrania trzy zestawy Produktów Bonifraterskich®. W skład zestawu wchodzą: Eliksir przeciw wypadaniu włosów, Serum do rąk i paznokci regenerująco-odżywcze i Serum na popękane pięty.

  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Produkty Bonifraterskie – https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/

  4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

   

  4. MIEJSCE, CZAS KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/

  2. Konkurs trwa od 28 marca 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku.

   

  5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, zaś zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na spełnieniu łącznie poniższych warunków :

  a. zamieszczenie pod postem konkursowym oryginalnego przepisu na wielkanocną potrawę lub ciasto.

  b. wskazanie danych osobowych niezbędnych do zidentyfikowania Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych o treści:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 50/4, 31-066 Kraków,  w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/

  3. Treść zamieszczonego przez Uczestnika przepisu wielkanocnego musi być rezultatem osobistej twórczości Uczestnika, nie może być sprzeczna z prawem lub z dobrymi obyczajami, w tym nie może:

  a) zawierać treści obscenicznych lub wulgarnych,
  b) nawoływać do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną,
  c) obrażać uczuć religijnych lub bezwyznaniowości,
  d) propagować ideologii narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub innej ideologii totalitarnej,
  e) godzić w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek osób trzecich,
  f) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych,
  g) promować produkty lub usługi inne niż oferowane przez Organizatora;
  h) zawierać bezpośrednio lub pośrednio antyreklamy marki Organizatora, produktów lub usług oferowanych przez Organizatora.

  4. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

  5. Podczas Konkursu będą brane pod uwagę wyłącznie prawidłowe zgłoszenia. Zgłoszenie jest prawidłowe, jeżeli spełnia warunki wskazane w niniejszym paragrafie.

  6. Zgłoszenia niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane oraz wypełnione niezgodnie z instrukcją określoną w Regulaminie lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

  7. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.

  8. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że:

  a. jest autorem przepisu konkursowego rozumianego jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 14 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2022 poz. 2509) oraz iż posiada do niego wszelkie i wyłączne prawa, w tym prawa autorskie, oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;

  b. przepis konkursowy nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich.

  9. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

  10. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem wiadomości e-mail udziela Organizatorowi wyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania przepisu konkursowego i wszystkich jego elementów składowych, w zamian za udział w Konkursie, a także udziela zgody na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do przepisu konkursowego:

  a. bez ograniczeń co do miejsca/terytorium, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
  b. bez ograniczeń czasowych;
  c. z chwilą zgłoszenia przepisu do Konkursu;
  d. bezwarunkowo;
  e. na następujących polach eksploatacji:

   • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym np. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na                   jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
   • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, wanp.m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
   • wprowadzania do obrotu,
   • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,
   • publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wnp.nym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
   • publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,
   • wielokrotnych przekazów on-line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,
   • wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technolap.i cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji,
   • wykorzystywanie w działaniach marketingowych w tym do reklamy produktów i usług Organizatora,
   • wykorzystywanie do tworzenia utworów zależnych, a następnie korzystania z tak powstałych utworów w sposób Wskazany w ppkt. a)- e) powyżej bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, oraz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do przepisu konkursowego względem Organizatora, w szczególności z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie tego przepisu konkursowego w sposób anonimowy, tj. bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

  11. Z chwilą przekazania przepisu konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie – na polach eksploatacji wskazanych w ppkt e) powyżej – zależnych praw autorskich do opracowań przepisu konkursowego w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, zezwala na dowolne modyfikowanie przesłanego przepisu konkursowego, także jeśli nie stanowi stworzenia opracowania, a także udziela Organizatorowi prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przekazanego przepisu konkursowego osobom trzecim.

   

  6. WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa, składająca się z trzech pracowników Organizatora w drodze analizy oryginalności, atrakcyjności i kreatywności zaproponowanych przepisów konkursowych. Komisja konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00.

  4. W konkursie zostanie wyłonionych trzech Zwycięzców.

  5. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/

  7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres korespondencyjny;
  c. numer telefonu;
  d. adres mailowy.

  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej.

  10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

  11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  12. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

  13. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość Nagrody przekazanej zwycięzcom podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzcy wyrażają zgodę, aby kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego zwycięzcę. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorom wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

   

  7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

   

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, tj.: Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 50/4, 31 – 066 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534746, REGON: 360449758, NIP: 6762483046.

  2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: ,,RODO”), w tym poinformowania o wygraniu nagrody, o której mowa w §6 Regulaminu, a także w celu udokumentowania wyników Konkursu jako obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Uczestnicy mają prawo wglądu do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  6. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia, kontaktując się z Administratorem pod adresem: ul. Krakowska 50/4, 31 – 066 Kraków. Podanie przyczyny realizacji uprawnień nie jest wymagane.

  Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania, w szczególności:

  • rodzaj uprawnienia, z którego chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  • rodzaj procesu przetwarzania, którego dotyczy żądanie;
  • cele przetwarzania, których dotyczy żądanie.

  7. Administrator może zwrócić się do osoby składającej Wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie.

  8. Odpowiedź na Wniosek zostanie udzielona w ciągu tygodnia od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie i jego rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie i przyznania nagrody.

  10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

   

  9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

   

  10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia konkursu. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 11 kwietnia 2023 roku”.

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

   

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 roku i obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania wynikających ze zmian przepisów prawa lub zmian w regulaminie Facebook. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/

  3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora, pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical/